STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

1. Politika, Kapsam ve Amaç
1.1 STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu ve yönetimi, Bilgi
Güvenliği Politikası doğrultusunda, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat tarafından getirilmiş ilke ve kurallara uymayı ve STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. tarafından verileri işlenen bireylerin hak ve özgürlüklerini korumayı taahhüt etmektedir. Yönetim Kurulu bu amaçla, uygulanmak ve geliştirilmek üzere yazılı bir kişisel veri koruma politikası ve sistemi benimsemiştir.
1.2 Kapsam
Politika hükümleri, STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin faaliyet konuları ve
çalışma alanlarında kişisel verilerin işlenmesi süreçlerine dahil olan tüm bilgi sistemlerini ve alt bilgileri, kontratları, çevre ve fiziksel alanları ve tüm bunlar için üretilen sistem ve düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu politika STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. ’nin tüm birimlerini, destek hizmeti veren firma personellerini, ziyaretçileri, üçüncü kişileri, stajyer ve sözleşmeli personeli kapsamaktadır.
1.3 Kişisel Veri Koruma Politikası ve Sisteminin Amaçları
Kişisel Veri Koruma Politikası ve Sisteminin amacı, STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. ’nin kişisel verilerin yönetiminde kendi standartlarını oluşturması ve gerçekleştirmesinin sağlanması; organizasyonel hedef ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve desteklenmesi, STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. ’nin kabul edilebilir risk seviyesiyle uyumlu olarak kontrol mekanizmalarının tesis edilmesi; STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. ’nin kişisel verilerin korunması alanındaki uluslararası sözleşmeler, Anayasa, kanunlar, sözleşmeler ve meslek kuralları uyarınca tabi olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bireylerin menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır.
1.4 STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş., kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri
koruma ilkelerine uyacaktır. STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin benimsediği
veri koruma ilkeleri şunları içermektedir:
a. Kişisel verileri yalnızca meşru kurumsal amaçlar bakımından açıkça gerekli olması halinde işlemek;
b. Bu amaçlar için gerekli asgari ölçekte kişisel veriyi işlemek ve gereğinden fazla veriyi işlememek;
c. Bireylere kişisel verilerinin kimler tarafından ve ne şekilde kullanıldığı konusunda açık bilgi vermek;
d. Yalnızca ilgili ve uygun kişisel verileri işlemek;
e. Kişisel verileri hakkaniyete ve hukuka uygun olarak işlemek;
f. STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. tarafından işlenen kişisel veri
kategorilerinin envanterini tutmak;
g. Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutmak;
h. Kişisel verileri yalnızca yasal düzenlemeler, STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ
A.Ş.’nin hukuki yükümlülükleri veya meşru kurumsal menfaatlerinin gerektirdiği süre kadar saklamak;
i. Bireylerin, erişim hakkı dahil olmak üzere, kişisel verileriyle ilgili haklarına saygılı olmak;
j. Tüm kişisel verileri güvenli tutmak;
k. Kişisel verileri yurtdışına, yalnızca yeterli korumanın bulunması halinde transfer etmek;
l. Mevzuat uyarınca izin verilen istisnaları uygulamak;
m. Politikanın uygulanması için kişisel veri koruma sistemini tesis etmek ve uygulamak;
n. Gerektiğinde kişisel veri koruma sistemine taraf olan iç ve dış paydaşları ve bunların STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin kişisel veri koruma sistemine ne ölçüde dahil olduklarını belirlemek;
o. Kişisel verilerin korunması sistemiyle ilgili özel yetki ve sorumluluklara sahip personel/leri belirlemek.
Bildirimler
1.5 STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş., veri sorumlusu olduğu ve bu sıfatla hangi
kişisel veri kategorilerini işlediği konularında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nu (“KVK Kurulu”) bilgilendirir. STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş., kişisel veri envanterinde işlediği tüm kişisel veri kategorilerini belirler.
1.6 Bildirim KVK Kurulu’nca belirlenecek usul ve yöntem uyarınca yapılmış ve yapılan bildirimin bir kopyası STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin Kişisel Veri
Koruma Komitesi (KVK Komitesi) tarafından saklanmaktadır.
1.7 İlgili mevzuat veya KVK Kurulu’nca gerekli görülmesi halinde bildirimler periyodik olarak tekrarlanır.
1.8 KVK Komitesi, KVK Kuruluna yapılan bildirimde meydana gelebilecek potansiyel değişiklikleri tespit etmek amacıyla STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin veri işleme faaliyetlerini ve bunlardaki değişiklikleri yıllık olarak gözden geçirir ve gerekmesi halinde KVKK Kurulu’nu bilgilendirir.
STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin tüm birimlerini, destek hizmeti veren
firma personellerini, stajyer ve sözleşmeli personelin bu politikayı ihlal edici her türlü eylemine STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin disiplin mevzuatı uygulanacak ve söz konusu ihlalin suç veya kabahat oluşturması halinde durum en kısa süre içerinde ilgili makamlara bildirilir. STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin kişisel verilere erişimi veya erişme ihtimali bulunan çözüm ortakları ve STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. ile birlikte çalışan tüm üçüncü taraflar bu politikayı okumaya ve politikaya uymaya davet edilir. Üçüncü taraflar, kişisel verilerin korunması konusunda en az STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’ninki kadar güçlü standartlara sahip olduklarını taahhüt ederler.
2. Tanımlar
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Özel nitelikli (hassas) kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
KVKK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
KVKK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
3. Görev ve Sorumluluklar
3.1 STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. KVKK uyarınca veri sorumlusudur.
3.2 Üst Yönetim ve yönetici pozisyonlarında olanlar başta olmak üzere tüm personeller,
STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. bünyesinde kişisel verilerin işlenmesinde doğru uygulamaların geliştirilmesi ve teşvik edilmesinden ve ayrıca bireysel görev
tanımlarında yer verilmiş bu konuya ilişkin diğer yükümlülüklerden sorumludur.
3.3 KVK Komitesi, kişisel veri koruma sisteminin yönetilmesi ve KVKK ve sair ilgili mevzuata uyumun sağlanması ve belgelenmesi konularında görevli birim olarak kurulmuştur ve bu konularda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
3.3.1 KVK Komitesi
KVK Komitesi üyeleri yönetim kurulu tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatı ve uygulamaları konularında uzmanlık ve tecrübe sahibi olmaları dikkate alınarak atanır ve doğrudan Yönetim Kurulu’na rapor sunar. KVK Komitesi, 1 başkan ve 12 üyeden oluşur. Komitenin başkanı Satın Alma
Müdürüdür. Komite her iki haftada bir düzenli olarak veya gerek görülmesi halinde toplanır.
3.3.2 KVK Komitesi Görev ve Sorumlulukları
3.3.2.1 Komite, Yönetim Kurulu’nu Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı ve gelişmeler
konusunda bilgilendirmelidir.
3.3.2.2 Komite, STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin politikalarının ve
prosedürlerinin güncel olduğunu ve veri işleme denetimlerinin planlandığı takvime uygun olarak yapıldığını ve bunların ilgili mevzuatla uyumlu olduğunu sağlamakla sorumludur.
3.3.2.3 Komite kişisel veri koruma konularında tüm ilgili personelle birlikte hareket eder.
3.3.2.4 Komitenin ana görev ve sorumlulukları şunlardır:
• STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş., ilgili partnerleri ve destek hizmeti
sağlayan tedarikçilerine kişisel veri koruma mevzuatı ve uyum konularında bilgi ve tavsiye vermek.
• STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. personeline kişisel veri koruma
mevzuatı uyarınca sahip oldukları yükümlülükler konusunda bilgi ve tavsiye
vermek.
• STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin veri işleme faaliyetlerinin kişisel veri koruma mevzuatı ile uyumluluğunu gözlemlemek.
• STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin kişisel veri koruma politikası ve ilgili prosedür ve süreçleri geliştirmesine ve sürdürmesine katkı sağlamak.
• Kişisel veri koruma mevzuatına uyum bağlamında STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. içinde sorumlulukları tayin etmek.
• Kişisel veri işleme süreçlerine dahil olan tüm personel için gerekli eğitim ve farkındalığın verilmesini sağlamak.
• Düzenli denetimler yaparak Kişisel veri koruma mevzuatı ile uyumu gözlemlemek ve Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek.
• KVK Kurulu ile işbirliği ve irtibat halinde hareket etmek.
• KVK Kurulu nezdinde STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin irtibat noktası ve temsilcisi olarak işlev görecek sorumluları belirlemek.
• STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. bünyesinde Bilgi Güvenliği Politikası’na uyumu gözlemlemek ve gerektiğinde ilgililere bilgi ve tavsiye vermek.
• Kişisel veri ihlali olaylarının ve soruşturmalarının Kurul’a bildirilmesi için prosedür geliştirmek.
• Kurumsal kayıtların saklanması ve imhası konusunda bilgi ve tavsiye vermek.
• STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. bünyesinde kişisel verilerin hangi ölçekte toplandığını, tutulduğunu ve kullanıldığını ve bunların ilgili mevzuata uygun olarak saklanma koşularını temin etmek.
• Kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygunluk, makullük, güvenlik uygulamaları ve gerekli olabilecek diğer kontrollere ilişkin gözetim ve değerlendirmeleri yapmak.
• Kişisel verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamaya yönelik kontrolleri belirlemek ve uygulamak, gerekli olabilecek ilave kontrolleri önermek.
• STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. içinde kişisel veriler bakımından potansiyel risk oluşturduğu konuları ve ilgili önerilerini Yönetim Kurulunun gündemine sunmak.
3.3.2.5 KVK Komitesi STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin kişisel verilerin
toplanması, işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili tüm sistemlerde denetleme yetkisine sahiptir. KVK Komitesi görevlerini yerine getirirken tüm personelden sistemlere ve kayıtlara erişim dahil olmak üzere işbirliği sağlama talebinde bulunabilir. Bu işbirliğinin sağlanmaması durumunda Komite durumu Yönetim Kuruluna rapor eder.
3.4 STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin kişisel veri işleyen tüm personeli Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun davranmak sorumluluğundadır.
3.5 Starwood Akademi Birimi, tüm personelin kişisel verilerin korunması alanında sahip olduğu sorumlulukları bilmesi ve gerekli farkındalığa sahip olması için gerekli bildirim ve eğitimlerin gerçekleştirilmesinden sorumludur.
3.6 STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. personelleri, STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’ye kendileri tarafından sağlanan veya kendilerine ilişkin olan tüm kişisel
verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamakla yükümlüdür.
4. Veri Koruma İlkeleri
Tüm kişisel veri işleme faaliyetleri aşağıdaki veri koruma ilkeleriyle uyumlu olarak yapılmalıdır. STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin politika ve prosedürleri bu ilkelerle uyumluluğu sağlamayı amaçlamaktadır:
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
4.1 Kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kuralına uygun ve şeffaf bir şekilde işlenir.
Bu doğrultuda STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. gerçekleştirdiği kişisel veri
işleme faaliyetlerine ilişkin, veri toplama kanallarında ve ilgili alanlarda aydınlatma metni/gizlilik bildirimlerine yer verir. STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. tarafından kimlere ilişkin hangi verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin açık ve anlaşılabilir bilgilerin yer aldığı bu bildirimlerin yer alacağı ve ilan edileceği alanlar KVK Komitesi tarafından belirlenir. Bu bildirimlerde şu hususlara yer verilir:
• STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin veri sorumlusu olarak kimliği ve iletişim bilgileri,
• KVK Komitesi ve iletişim bilgileri,
• İşlenen kişisel veri türleri,
• Kişisel verinin işlenme amaçları,
• Kişisel verinin öngörülen saklama süresi,
• Veri sahibinin hakları,
• Verinin paylaşılabileceği üçüncü taraflar.
4.2 Kişisel veriler yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenebilir.
4.2.1 Kişisel veri envanterinde kişisel verilerin işlenme gerekçeleri/amaçları belirlenir ve kişisel veriler başka bir hukuki gerekçe veya veri sahibinin açık rızası olmaksızın belirtilen amaç dışında kullanılamazlar.
4.2.2 Bir kişisel verinin kişisel veri envanterinde belirtilmiş amaçlar dışında kullanılmasını gerektiren koşulların doğması halinde, bu durum ilgili personel/birim tarafından Birim Yöneticisi, İrtibat Sorumlusu veya KVK Komitesine bildirilir. Şirket yeni amacın uygunluğunu denetler ve gerekliyse veri sahibinin yeni amaçla ve yeni veri işleme faaliyeti konusunda bilgilendirilmesini sağlar.
4.3 Kişisel veriler uygun ve ilgili olmalı, amaçla sınırlı ölçüde işlenmelidir.
4.3.1 Şirket işleme amacı için açıkça gerekli olmayan kişisel verilerin toplanmadığını ve işlenmediğini sağlamakla yükümlüdür.
4.3.2 Elektronik ve fiziksel tüm veri toplama formları ve bilgi sistemlerindeki veri toplama mekanizmaları Şirket tarafından onaylanır.
4.3.3 Şirket periyodik olarak, kişisel veri envanteri üzerinden işlenen verilerin uygun ve ilgili olduğunu denetler.
4.3.4 Şirket yıllık bazda yapacağı/yaptıracağı iç denetim/dış denetim ile tüm veri işleme yöntemlerinin uygun ve ilgili olduğunu denetler.
4.3.5 Şirket, uygun ya da ilgili olmadığı veya işleme amacı bakımından gereğinden fazla olduğunu tespit ettiği kişisel veriler bakımından veri işleme faaliyetinin durdurulmasından ve işlenmiş verilerin saklama ve imha prosedürü uyarınca güvenli bir şekilde imha edilmesinden sorumludur.
4.4 Kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
4.4.1 Uzun süre boyunca tutulan verilerin doğruluğu ve güncelliği gözden geçirilmelidir.
4.4.2 Starwood Akademi Birimi tüm personelin, kişisel verilerin doğru ve güncel olarak toplanması ve tutulması konusunda eğitilmesinden sorumludur.
4.4.3 Personele ilişkin tutulan verilerin doğruluğu ve güncelliği, ilgili personelin kendi sorumluluğundadır.
4.4.4 Personeller/ müşteriler ve diğer ilgili kişiler işlenen kişisel verilerin güncellenmesi için STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’yi bilgilendirmelidirler. Bu şekilde bir bildirim yapılması üzerine söz konusu kaydın düzeltilmesi ve güncellenmesi ilgili birimin sorumluluğundadır.
4.4.5 Şirket, veri envanteri üzerinden, işlenen verinin türü, saklama süresi ve miktarı üzerinde yapacağı değerlendirme ile belirli verilerin doğruluğunun veya güncelliğinin gözden geçirilmesi için ilgili birime talimat verebilir.
4.5 Kişisel veriler, yalnızca veri işleme amacı bakımından gerekliyse işlenmelidir.
4.5.1 Kişisel verilerin Back-up vb. gereklilikler nedeniyle gerekli sürenin ötesinde saklanması durumunda veri güvenliği zafiyeti durumlarında bireylerin hal ve özgürlüklerinin korunması için kişisel veriler şifrelenmeli veya anonimleştirilmeli/maskelenmelidir.
4.5.2 Kişisel verilerin oluşturulan prosedürler uyarınca belirlenmiş sürelerin sonrasında işlenmesi için KVK Komitesinin yazılı onayı gereklidir.
5. Veri Sahiplerinin Hakları
Veri sahipleri haklarındaki STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. nezdindeki veri
işleme faaliyetleri ve kayıtlara ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir:
5.1 Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
5.2 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
5.3 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
5.4 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.5 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
5.6 KVKK veya bu politika uyarınca işlenmesi için hukuka uygun bir gerekçe veya dayanak bulunmayan kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
5.7 İsteği üzerine yapılan düzeltme veya silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
5.8 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
5.9 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Veri Sahibinin Başvuru Usulü
Veri sahipleri, kişisel verilerine erişme ve yukarıda sayılan haklarını kullanma talebinde bulunabilirler. Bu talepler Şirket’e iletilir ve Komite tarafından 30 gün içerisinde cevap verme işlemi yerine getirilir. Taleplerin alınması, iletilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçler talep yönetim prosedürü uyarınca gerçekleştirilir.
Bu kapsamda aşağıda bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;
• Veri Sahibi’nin şahsen başvurusu* ile,
• Noter vasıtasıyla*,
• İadeli taahhütlü posta yoluyla kimlik doğrulamak suretiyle*,
• Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla** başvurabilir.
* “Veri Sahibi Başvuru Formu” zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak suretiyle “İkitelli Keresteciler Sanayi Sitesi
1. Parsel
688. Ada İkitelli/İstanbul” veya “Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde İnegöl/Bursa” adresine postalamak veya şahsen iletmek suretiyle, veya
** starwoodorman@hs02.kep.tr adresi üzerinden konu kısmına “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazmak suretiyle iletebilir. STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. ’nin tüm personeli, görev tanımı ne olursa olsun kendisine yönelmiş veri sahibi erişim taleplerine yönelik olarak doğru başvuru yöntemi konusunda veri sahiplerini yönlendirmekle yükümlüdür. STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. personeli, veri sahiplerinden gelecek talepler konusunda nasıl hareket
etmeleri konusunda bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.
6. Açık Rıza Alınması
STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş., veri sahibi tarafından belirli veri işleme
faaliyetlerine ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle, hakkında veri işlenmesine ilişkin iradeyi ortaya koyan, yazılı/sözlü beyan veya açık doğrulayıcı eylemle açıklanan, rızayı açık rıza olarak kabul etmektedir. Hassas veriler bakımından açık rıza mutlaka yazılı olarak alınır. Açık rıza veri sahibi tarafından her zaman geri alınabilir. Açık rıza, açık rıza formu şablonu veri sahibine imzalatılarak veya veri sahibiyle yapılacak sözleşme veya elektronik formda bu şablonda yer alan unsurlara yer verilmesi suretiyle
alınabilir. Açık rızaya dayanan veri işleme faaliyetinin süreklilik arz edecek veya tekrarlanacak olması halinde ilgili birimce açık rızası alınmış kişilerin listesi tutulur. Bu listenin güncelliği ve doğrulu ilgili birimin sorumluluğundadır. Açık rızaya dayanan veri işleme faaliyetine ilişkin açık rıza formları veya diğer ilgili ispat araçları ilgili birimce saklanır.
7. Veri Güvenliği
Tüm personel, STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. tarafından işlenen ve kendi
sorumluluklarında olan kişisel verilerin güvenli olarak tutulmasını sağlamakla
yükümlüdür. Kişisel verilere, yalnızca bunlara erişimi gerekli olanlar erişebilmelidir. Erişimler, Bilgi Güvenliği Politika ve Prosedürleri uyarınca sağlanır. Kişisel verilerin güvenliği, STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin KVK Politikası ve buna bağlı dokümanlar uyarınca sağlanır. Kişisel verilere ilişkin bilgi güvenliği olayları Şirket tarafından en kısa sürede ve en geç
72 saat içerisinde KVK Kuruluna ve ilgili kişiye bildirilir.
8. Veri Paylaşımı
8.1 Kişisel veriler ancak hukuka ve hakkaniyete uygun olarak üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Buna göre kişisel verilerin paylaşılabilmesi için aşağıdaki koşullardan birinin bulunması aranır:
• Veri sahibin açık rızasının alınmış olması.
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının
hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
• STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin taraf olduğu ya da olacağı bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
• STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
8.2 Kişisel veriler, ancak yukarıdaki koşulların sağlanması ve hedef ülkede yeterli korumanın bulunması ve veri sahibinin bu aktarım konusunda açık rızasının alınması koşuluyla yurtdışına aktarılabilir. Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli
korumanın bulunduğu ülkeler listesi dikkate alınır. Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması söz konusu olduğunda KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket, KVK Kurulu nezdinde gerekli izin ve bildirimleri sağlar.
8.3 Yasal bir dayanak veya hukuki yükümlülük olmaksızın düzenli bir veri paylaşma ilişkisinin söz konusu olması halinde, söz konusu tarafla veri paylaşımının koşullarını belirleyen bir KVKK Taahhütnamesi yapılır. KVKK Taahhütnamesi minimumda şunları içerir:
• Paylaşımın amacı veya amaçları;
• Potansiyel üçüncü kişi alıcılar veya alıcı türü ve erişim hakkı koşulları;
• Paylaşılacak veri kategorilerinin neler olduğu (bu amaçlarınız için gerekli
minimum düzeyde tutulmalıdır);
• Verinin işlenmesine ilişkin genel ilkeler;
• Veri güvenliği tedbirleri;
• Paylaşılan verilerin tutulma süresi;
• Veri sahibinin hakları, erişim talepleri, başvuru ve şikâyetlere cevap verme
prosedürleri;
• Paylaşım sözleşmesinin yürürlüğünün sona erdirilmesinin gözden geçirilmesi ve
• Sözleşmeye uyulmaması veya personelin bireysel ihlalinden dolayı sorumluluk
ve yaptırımlar.
9. Kayıtların Yönetimi
Kişisel veriler, işlenme amaçları için gerekli süreden fazla tutulamaz. Kişisel veri içeren kayıtların sınıflandırılması ve bunlara ilişkin saklama süreleri politikalar uyarınca belirlenir. İşlenme amaçları için gerekli süresi dolan veya veri sahibinin haklı talebi üzerine kişisel veriler, veri sahibi gerçek kişi tespit edilemeyecek şekilde anonimleştirilir, silinir veya imha edilir.
10. Denetim
KVK Komitesi tarafından şirket bünyesinde kişisel verilerin işlendiği süreçler kapsamında düzenli denetimler yapılması sağlanır. Bu kapsamda şirket bünyesinde görevlendirilecek bir tetkik ekibi veya bir denetim şirketinden denetim hizmeti alınır. Denetim faaliyetleri yıllık olarak yapılacak olup, denetim sonuçları Kişisel Veri Koruma Komitesi’ne sunulur ve Komite denetim raporunda bulunan çıktılar hakkında gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlar.
11. Politikanın Güncel Tutulması
Bu politika, 12 aylık periyodlarla gözden geçirilir. Gerekli olması halinde ara dönemlerde güncellenerek yayınlanır.
Doküman Sahipliği ve Onay
Bu dokümanın sahibi KVK Komitesidir ve bu politikanın yukarıda belirtilen gözden geçirme gereklilikleri uyarınca düzenli olarak gözden geçirilmesinden sorumludur.
Bu dokümanın güncel versiyonu ortak paylaşım klasörü üzerinden STARWOOD
ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. personellerinin erişimine sunulmuş ve şirket web sitesi
üzerinden yayınlanmıştır.